Vi beskæftiger os med

Præventionsrådgivning/oplægning af spiraler
Tidlige graviditetskomplikationer
Medicinsk abort (kræver IKKE henvisning)
Celleforandringer og keglesnit
Blødningsforstyrrelser
Overgangsalder
Hudlidelse i ydre kønsorganer
Infektioner
Vandladnings- og fremfaldsgener
Cyster og svulster i underlivet
Udredning af barnløshed

Om klinikken

Om klinikken

Vi modtager

Patienter i sygesikringsgruppe 1 med henvisning fra praktiserende læge

Patienter til medicinsk abort kan modtages uden henvisning

Patienter i sygesikringsgruppe 2 modtages uden henvisning, se prisliste

Patienter med gældende særligt sundhedskort

 

Afbud og udeblivelser

Afbud bedes meddelt senest 24 timer før på telefon 38198215, eventuelt kan lægges besked på telefonsvareren

Udeblivelse uden afbud medfører en opkrævning på:

250 kr. til almindelig konsultation
500 kr. til indgreb/operation

i henhold til Sygesikringens regler.

Klinikkens tlf. 38 19 82 15

Du kan kontakte klinikkens sygeplejerske telefonisk for tidsbestilling og spørgsmål.

Vi kan kontaktes på mail via Lægevejen.dk

Telefontider

Mandag
Kl. 8-12
Tirsdag
Kl. 8-12
Onsdag
Kl. 8-12
Torsdag
Kl. 8-12
Fredag
Lukket

Konsultationstider

Mandag
Kl. 7.30 -15.30
Tirsdag
Kl. 7.30 -15.30
Onsdag
Kl. 7.30 -14.30
Torsdag
Kl. 7.30 -13.30
Fredag
Lukket

Hvem er vi

¤

METTE ERENBJERG
Læge fra Københavns Universitet (1995)
Speciallæge i gynækologi og obstetrik (2007)
Afdelingslæge på gynækologisk afdeling og fertilitetsklinikken på Hvidovre Hospital (2007-2012)
Overlæge på Næstved gynækologisk/obstetrisk afdeling (2012-2017)
Har haft ansættelse som studielektor ved Københavns Universitet (2012-2017)
Har 1.juli 2018 overtaget klinikken efter gynækolog Lotte Grinsted
 

GITTE THEILL SØRENSEN
Er ansat i klinikken som sygeplejerske fra juni 2022
Har bred erfaring fra arbejde som sygeplejerske i prakissektoren, hospitalsafdelinger og i kommuner. 
Passer klinikkens reception og svarer telefonen
Hjælper til på undersøgelsesstuen 

Find vej

Adresse
Roarsvej 2, 1. sal th. 
2000 Frederiksberg

NB! Der er IKKE elevator i ejendommen

Beliggenhed
Klinikken ligger i ”Svømmehalskvarteret” på hjørnet af Falkonér Allé/ Roarsvej. Det er tæt ved krydset Rolighedsvej/Godthåbsvej/Falkonér Allé.

Parkering
2 timers fri parkeringszone på Frederiksberg, herunder på Roarsvej og de tilstødende sidegader.

Offentlig transport
Bus linie 18, som kører på Falkonér Allé, går lige til døren.
Der er bus på Rolighedsvej, linie 2A, som blandt andet kører fra Rådhuspladsen.
Metroen stopper ved Frederiksberg Centret, der ligger 7 minutters gang herfra.
Metro Cityringen stopper ved Aksel Møllers Have station, som ligger få minutters gang fra Roarsvej

 

Ferie og lukkedage

I 2024 holder vi  LUKKET:

SOMMERFERIE: UGE 28-29-30 (8/7 TIL 25/7)

LUKKEDAGE: 14-15/8 og 19-20/8

Klinikken holder i øvrigt lukket alle lørdage, søndage og helligdage.

Links

Links

Find oplysninger om dine prøvesvar og kontakter til sundhedsvæsenet:
www.sundhed.dk

Ventetid på hospital:
www.sundhedskvalitet.dk

Find din nærmeste gynækolog:
www.gynaekologer.dk

Familiedannelse, uønsket og ønsket graviditet:
www.moedrehjaelpen.dk

Abort, prævention og sex:
www.sexogsamfund.dk

Kræftens Bekæmpelse:
www.cancer.dk

Vaccine mod livmoderhalskræft:
www.stophpv.dk
www.cancer.dk/hpv-vaccine/

PCO/PCOS:
www.pcoinfo.dk

Lichen sclerosus:
www.lichensclerosus.dk

Fysioterapi:

www.birthebonde.dk

www.dugof.dk/behandlerliste

Ufrivillig vandladning:
www.kontinens.dk
www.knibnu.dk

Hjælpemidler:
www.propsandpearls.dk

Ufrivillig barnløshed:
www.lfub.dk

Priser for gr.2 patienter

Egenbetaling for sygesikrings-gruppe 2 patienter:

Ydelse Pris
1. konsultation inkl. ultralydsscanning 800 kr
Efterfølgende konsultation < ½ år (for samme problemstilling) 400 kr


Er der brug for prøvetagning eller andet, skal der til ovenstående pris lægges:

Ydelse Pris
Celleskrab 100 kr
Prøvetagning fra livmoderen (endometriebiopsi) 400 kr
Prøvetagning fra livmoderhalsen (KBC-undersøgelse) 400 kr
Opsætning af spiral 400 kr


Hvis der er brug for andre ydelser end ovennævnte, bedes du spørge sekretæren i forbindelse med tidsbestillingen.

Patienter i sygesikringsgruppe 1 MED HENVISNING fra egen læge modtager undersøgelse/behandling vederlagsfrit.

 

 

 

Privatlivspolitik

PRIVATLIVSPOLITIK FOR PATIENTER

En virksomhed er efter EU’s databeskyttelsesforordning forpligtet til at give den registrere-de (patienten) en række informationer, når personoplysninger indsamles fra den registrerede.

BEHANDLING AF OPLYSNINGER
I forbindelse med min undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Speciallæge Mette Erenbjerg en række personoplysninger om dig.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Speciallæge Mette Erenbjerg behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

TYPER AF OPLYSNINGER
Speciallæge Mette Erenbjerg indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger:
Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.
Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scan-ningsvar mv.), egen læge, seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.

FORMÅL

Jeg behandler dine personoplysninger til følgende formål:
Min undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig
Udarbejdelse af lægeerklæringer
Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier
Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
Afregningsformål
Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databe-skyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
Dokumentationspligt
Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforan-staltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til sy-steOverholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskytmer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadi-gelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til indi-vider og myndigheder
Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

FRIVILLIGHED
Når jeg indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til mig. Konsekvensen af ikke at give mig personoplysningerne vil være, at jeg ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at jeg i nog-le tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

KILDER
I nogle tilfælde indsamler jeg personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sy-gehuse, henvisende læge eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Jeg behandler de mod-tagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER
Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:
Der videregives oplysninger til, andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hen-syn til et aktuelt behandlingsforløb
Der videregives oplysninger til andre myndigheder, kliniske kvalitetsdatabaser, Det Dan-ske Vaccinationsregister, Styrelsen for Patientsikkerhed, Det Fælles Medicinkort, Politiet, Sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (egen-acces)
Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.
Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne
Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling vide-regives oplysninger til de regionale afregningskontorer
Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddel-styrelsen via receptserveren
Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
Ved videregivelse af epikriser videregives oplysninger til den henvisende læge og i visse tilfælde det henvisende sygehus
I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber

LOVGRUNDLAG FOR BEHANDLING OG VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER
Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives al-mindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9.
Helbredsoplysninger til brug for videre behandling ved henvisning af patienter videregi-ves efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp §§ 20-23 samt sundhedsloven.
Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier sker efter reglerne i Sundheds-styrelsens vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser i medfør af autorisati-onsloven.
Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp § 49 og sundhedsloven.
Medicinordinationer på recepter sendes via IT-tjenesten receptserveren efter reglerne i sundhedslovens kap. 42 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemid-ler særligt kap. 3.
Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundheds-lovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvali-tetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.
Epikriser, som er et kort sammendrag af patientens sygehistorie og behandlingsforløb sendes til henvisende læge og i nogle tilfælde til henvisende sygehus efter reglerne i sundhedslovens kap. 9.
Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).
Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående sam-tykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.
Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårø-rende, afdødes alment praktiserende læge og den læge, der havde afdøde i behandling ef-ter reglerne i sundhedslovens § 45.

TILBAGEKALDELSE AF SAMTYKKE
Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

BRUG AF DATABEHANDLERE
Dine personoplysninger behandles og opbevares hos mine databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra mig. Mine databehandlere er p.t. Lægesystemet NOVAX

OPBEVARINGSPERIODE
Jeg opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor an-givne formål. Jeg har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor jeg er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller er-statningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

DINE RETTIGHEDER
Du har – med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personop-lysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod be-handlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).
Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

KONTAKT
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte mig.

Hent privatlivspolitikken som PDF her